Portrait of Ruben Leyva

RubenLeyva
Portrait of Ruben Leyva
1994-95, Transfer print on rag board, 10 1/2″ x 8″